Vorige week was de jaarlijkse begrotingsraad van de gemeenteraad van Rotterdam. Hierin vergaderen we 2 dagen (dinsdag en donderdag) en stellen dan onder andere de begroting van de gemeente Rotterdam vast. De discussie en alle voorstellen die dan worden ingediend (dit keer weer meer dan 100!) hebben veelal geen betrekking op de begroting maar zijn allemaal ideeën die op dat moment voor partijen belangrijk zijn. De bijdragen zijn dan ook vaak wat beschouwender van aard.

In mijn bijdrage begon ik met de bijzondere tijd waarin we deze begroting maken en bespreken. Een onzekere tijd waarin iedere week de omstandigheden wijzigen. Veel onzekerheden, ook voor mensen persoonlijk. Je gezondheid, je werk, je sociale leven.. Waar kun je nog op rekenen en wat mag je hopen? Het is een begroting in tijden van storm. En dan komt het eropaan om – als links en rechts mensen in paniek raken – koers te houden.

Koers houden als het stormt: omzien naar elkaar

Want juist nu zijn we er ons van bewust dat we er samen doorheen moeten en we elkaar zo nodig hebben. Positief aan deze begroting is dat ondanks de grote uitgaven aan de bestrijding van de crisis we juist meer inzetten op bestrijden van armoede. En we zijn als eerste in Nederland gestart met het geven van omscholingsvouchers aan mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. En we hebben de zorgkosten met tientallen miljoenen kunnen ophogen zodat we zeker zijn dat mensen die zorg nodig hebben dat in Rotterdam ook zullen blijven ontvangen.

Wat wel een zorgpunt is, is of de dak- en thuislozen nog goed onderdak krijgen, zeker nu de winter er aan komt. Daarom hebben we een voorstel ingediend om de komende weken precies uit te zoeken of er voldoende opvang is voor mensen, overdag en ‘s nachts die geen thuis hebben. Zeker nu we iedereen oproepen om vooral thuis te blijven moeten we wel zorgen dat iedereen een thuis heeft. Deze motie is aangenomen!

Koershouden als het stormt: volle kracht vooruit

In deze tijd waar het financieel ook zwaar is gaan we juist investeren. We hebben zeven stadsprojecten ontworpen die Rotterdam blijvend zullen veranderen: Hofplein/Westblaak, Prins Alexanderplein, Hofbogenpark, Rijnhaven, Maashaven, rivieroeverpark Feyenoord en Schouwburgplein. Daarmee wordt de stad groener, veiliger, gezonder en duurzamer. En het genereert werkgelegenheid en trekt bedrijven en recreatie.

Daarnaast konden in de begroting alle politieke partijen een extra idee inbrengen waar geld voor was gereserveerd. Ons idee betreft een verbetering van de ondersteuning op het gebied van opvoeding en relaties. Veel mensen zijn niet goed in staat om vorm te geven aan een goede stabiele relatie voor hunzelf en hun kinderen. De hulp die de overheid daaraan geeft is naar onze overtuiging een investering die heel veel leed en zorg(kosten) in een later stadium voorkomt. Dit idee is ook opgenomen in de begroting!

Koershouden als het stormt: oog gericht op de horizon

De verleiding is groot om je te verliezen in de zorgen en doelen voor de korte termijn. Maar we moeten verder kijken. Wereldwijd zijn er 17 doelen ontwikkeld voor een betere en duurzamere wereld. De Sustainable Development Goals. We hebben voorgesteld om ons aan te sluiten bij de gemeenten die daar samen aan willen werken: gemeenten4globalgoals. En deze motie is ook aangenomen. We gaan nog meer aan de slag om die lange termijn doelen te halen op het gebied van armoede en werk, gelijkheid, gezondheid, duurzaamheid, etc.

Koershouden als het stormt: terugvallen op vaste grond

In onzekere tijden is het een voorrecht om terug te vallen op zekerheden die al vanouds worden doorgegeven. Bijvoorbeeld in een joods lied dat eeuwen geleden al werd gezongen en in kerken nog steeds wordt gezongen. Nu even niet samen, maar wel in ons hart. Daarmee zingen we ons de crisis uit. In een Nederlandse berijming klinkt die zo:

Ik hoor hoe velen angstig vragen:
‘Wie zal het goede ons doen zien?’
Wil, Here, ons uw licht doen dagen,
toon ons uw godlijk welbehagen,
opdat ik met mijn volk U dien.
Dat zal mij groter vreugde geven,
dan overvloed aan tarw’ en wijn.
Ter ruste kan ik mij begeven,
in vrede slapen, want mijn leven
zal, Heer, bij U geborgen zijn.

Die rust en dat perspectief wens en bid ik de stad toe, alle leden van de raad en de wethouders en de burgemeester. Juist in deze tijd.