Kwetsbare schoonheid

Februari 2021, Gerben van Dijk, burgerraadslid ChristenUnie-SGP

Kwetsbare schoonheid. Zo luidt de titel van een boekje in m’n boekenkast. Het gaat over monumenten in Rotterdam en dat is precies waarover ik het wil hebben. Ondanks dat er stappen gezet worden, is er reden tot zorg. Op papier hebben we veel waardering voor de karakteristieke gebouwen in onze stad, maar in de praktijk schiet de bescherming soms erg tekort.

Toch al laat

Eerst iets over de aanleiding. Begin dit jaar stond de Erfgoedverordening voor 2020 op de agenda. Ja, u ziet het goed: 2020. Dat zit zo: we hadden er al eerder over gesproken, maar de raadsbehandeling was op ons verzoek uitgesteld. Zo konden ook de erfgoedorganisaties nog met de wethouder van gedachten wisselen over de conceptverordening. Het is belangrijk dat juist hun stem wordt gehoord als het gaat om erfgoed en erfgoedbeleid. De verordening moest worden aangepast vanwege de inwerkingtreding van de Erfgoedwet. Dat was al op 1 juni 2016. Zoals u ziet heeft Rotterdam ruim de tijd genomen om Erfgoedverordening uit 2010 aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Waardering geven

Hoe krijg je nu goed in beeld wat voor waardevolle bebouwing we hebben? Daarvoor worden op gebiedsniveau Cultuurhistorische Verkenningen gedaan. Afgekort als CV en het lijkt ook wel wat op het curriculum vitae van een gebied. Specialisten brengen de geschiedenisontwikkeling van een gebied in beeld en geven een beschrijving van wat monumentaal en waardevol geacht wordt.

Bescherming bieden

Om daadwerkelijk te beschermen dienen gebouwen aangewezen te worden als gemeentelijk monument en is aanpassing van het bestemmingplan nodig. Zonder dat, is een CV een mooi stuk papier en blijven de beschreven waarden vogelvrij. In 2019 hebben we dat heel concreet ervaren toen we lucht kregen van de sloop van een boerderij in de Spaanse Polder. In de CV aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol, maar de ontwikkelaar deed een sloopmelding en de gemeente kon niet anders doen dan deze accepteren omdat de CV nog niet in het bestemmingsplan was verwerkt. We hebben bij het college aangedrongen op snelheid in de procedures.

Niet aankomen

Voor ChristenUnie-SGP is het belangrijk dat bescherming goed geregeld wordt, zeker in een tijd dat er veel druk is om te bouwen. Niet een hek om ons erfgoed te zetten met een bordje ‘niet aankomen’, maar wel om een zorgvuldige afwezig te kunnen maken over wat er wel en wat er niet kan. Zo voorkomen we dat waardevolle gebouwen tegen wil en dank gesloopt worden of verpest worden en borgen we tegelijk een toekomstgerichte omgang met ons erfgoed. Afgelopen jaren is een achterstand opgelopen in de aanwijzing van nieuwe monumenten. Op dat punt wordt nu versneld en onlangs zijn 36 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.

Stads- en dorpsgezicht

Het college komt met nadere informatie over gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Soms is het namelijk meer dan een gebouw wat de moeite waard is om te beschermen, het gaat dan om het karakter van een straat of een wijk. De nu vastgestelde verordening biedt daar geen aanknopingspunten voor en dat zou wat ons betreft wel moeten. Wordt vervolgd!

Links: