Vorige week vrijdag ontvingen wij het droeve bericht dat op woensdag 23 september jl. in de leeftijd van 84 jaar, ons oud-raadslid Bram den Braber is overleden. Op 29 september heeft de begrafenisplechtigheid in Stolwijk plaatsgevonden.

Ons hartelijk meeleven gaat allereerst uit naar zijn vrouw, mevrouw A. den Braber-Beukelman, kinderen, klein- en achterkleinkinderen die nu hun man, vader en (over)grootvader moeten missen. We bidden en wensen hen van harte de troost en nabijheid van de Heere toe in dit zware verlies.

Van 3 september 1974 tot 16 september 1999 was Bram den Braber lid van de gemeenteraad van Rotterdam en vertegenwoordigde hij de partijencombinatie van SGP, GPV en RPF (van 1974 tot 1978 namens SGP, van 1978 tot 1982 namens SGP en RPF en van 1982 tot 1999 namens SGP, GPV en RPF). Bij zijn afscheid van de gemeenteraad kreeg hij als onderscheidingen de Wolfert van Borselenpenning van de gemeente Rotterdam uitgereikt en werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Naast zijn lidmaatschap van de gemeenteraad was hij van 1978 tot 1986 lid van de Rijnmondraad, namens SGP en RPF; van 1984 tot 1989 hoofdingeland van het Hoogheemraadschap Schieland en van 1994 tot 1998 lid van de Regioraad voor de stadsregio Rotterdam, beide namens de Gemeente Rotterdam. Verder was hij vier jaar bestuurslid van de voormalige SGP kiesvereniging Rotterdam Banier-IV (west) en geruime tijd bestuurslid van de provinciale afdeling Zuid-Holland.

Bij zijn afscheid van de Rotterdamse politiek werd een brochure uitgebracht onder de titel ‘Een markant raadslid’. De heer Den Braber was authentiek in zijn optreden, behartigde de belangen van het geheel van de Rotterdamse stadssamenleving vanuit Bijbelse principes en gaf daar ook woorden aan. Daarbij ontbrak het hem niet aan humor, noch aan duidelijkheid. Van tijd tot tijd onderstreepte hij zijn woorden met daden, bijvoorbeeld in de vorm van een motie. Onder andere verzette hij zich tegen de komst van een kerncentrale op de Maasvlakte en het opslaan van radioactief afval nabij Moerdijk. Verder was hij alert op een goede dienstverlening van de gemeentelijke bedrijven aan de burgers van de stad. Het tegengaan van prostitutie alsook het beschermen van de zondagsrust had zijn bijzondere aandacht. Als nestor van de raad sprak hij (in november 1994) zich onomwonden in afkeurende zin uit over de discriminerende uitlatingen van raadslid Martijn Freling: “Met opvattingen, zoals die nu door de C.P.’86 worden verwoord, heeft Rotterdam in de periode 1940-1945 al indringend kennis kunnen maken. De uitlatingen van Freling vinden wij een belediging voor Rotterdam en alle Rotterdammers.”

Dit zijn slechts enkele typerende voorbeelden uit zijn 25-jarige raadslidmaatschap. Wij denken in dankbaarheid terug aan zijn inzet en gedrevenheid. Maar bovenal gaat onze dank uit naar zijn Schepper die hem al die jaren kracht en gezondheid heeft gegeven.

Den Braber had een forse stem en mocht graag zingen. In zijn laatste woorden tot de gemeenteraad citeerde hij vrijmoedig uit de berijming van Psalm 68, het laatste vers. Het is gepast om daarmee ook dit In Memoriam af te sluiten: “’t Is Israëls God die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God; elk moet Hem vrezen!”

Namens de besturen van de Rotterdamse afdelingen van SGP en ChristenUnie,

Jan Schippers (SGP) en Walter de Vries (CU), voorzitters

Namens de gemeenteraadsfractie

Tjalling Vonk, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

Michiel Grauss, wethouder ChristenUnie-SGP

fotograaf Ary Groeneveld