De ChristenUnie-SGP heeft samen met VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam gesloten en maakt deel uit van het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam. Hieronder vindt u de plannen die wij het belangrijkste vinden:

Bestrijding armoede en schulden
Voortzetting Zomerakkoord met:

 • Intensieve gezinsaanpak armoede en schulden
 • Deltaplan schulden met speciale aandacht voor jongeren
 • Structureel hoger AOW– en jeugdtegoed en individuele inkomenstoeslag

Iedereen doet mee

 • Taaloffensief tegen laaggeletterdheid
 • Tegenprestatie voor mensen in de bijstand blijft
 • Extra inzet op werk voor statushouders
 • Migrantengezinnen krijgen maatschappelijke begeleiding

Zorg en Welzijn

 • Vervolgonderzoek maatschappelijk meerwaarde kerken
 • Relatie– en opvoedondersteuning via CJG
 • Aandacht voor depressie, eenzaamheid en burn-out onder jongeren
 • Nachtopvang krijgt een kwaliteitsimpuls
 • Masterplan in kader van ‘Waardig ouder worden’

Bouwen en wonen

 • 18.000 extra woningen – waarvan 20% sociaal, 30% midden, 30% hoger en 20% topsegment
 • Transformatie van 180.000 m2 leegstand
 • Minder sloop dan eerder voorgenomen
 • 5000 goedkope woningen worden opgeknapt

Energietransitie

 • Oprichting van een investeringsfonds voor energietransitie
 • Nieuwbouwwoningen en 10.000 bestaande woningen gasvrij
 • Betere benutting van daken van gemeentelijk vastgoed
 • Hulp voor (energie)coöperaties van burgers en bedrijven

Mobiliteit en buitenruimte

 • Werk maken van gezins– en kindvriendelijke woonomgeving
 • Operatie Steenbreek: meer groen in plaats van steen
 • Ontwikkelen van een ecologische groen-blauw-structuur
 • Investeren in fietsvoorzieningen bij OV-punten

Cultuur en levendige stad

 • Vernieuwing architectuurnota met aandacht voor erfgoed
 • Coffeeshops gemaximeerd op 40 stuks
 • Uitbreiding horeca alleen met draagvlak van omwonenden
 • Verbeteren bezetting maatschappelijk vastgoed

Veilige samenleving

 • Blijvende financiering van uitstapprogramma’s en aanpak mensenhandel
 • Aanpak ondermijnde criminaliteit en druggerelateerd geweld
 • Inzet voor meer blauw op straat (500 agenten)
 • Samen met burgers werken aan veiligheidspreventie

Investeren in de toekomst

 • Leer-werkakkoord tussen overheid, scholen en bedrijfsleven
  Van bank naar werk – van school naar werk – van werk naar werk
 • Stimuleren duurzaam ondernemen en circulaire economie in het MKB
 • Extra werk voor kwetsbare Rotterdammers
 • Positie van stadslabs wordt verbeterd