Participatie centraal bij gebiedsbestuur

Leren om zaken los te gaan laten als gemeente, daar draait het om bij de eerste uitwerking in hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijke model gebiedsbestuur, ter vervanging van de huidige deelgemeenten in 2014. December vorig jaar koos een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad niet voor het alternatieve model wijkparticipatie maar uit de eerste uitwerking blijkt een combinatie van goede elementen uit beide modellen, zoals ook de ChristenUnie-SGP in Rotterdam van begin af aan voorstelde. Hieronder een overzicht van wat er gaat veranderen aan uw deelgemeente in 2014.

In maart 2014 veranderen de Rotterdamse deelgemeenten in stadskwartieren, waarbij dezelfde gebiedsgrenzen worden gehanteerd. Deze stadskwartieren krijgen allemaal een gebiedscommissie met 9 tot 15 gebiedsbestuurders (aantal afhankelijk van de grote van het gebied). De huidige (politieke) deelraden komen hiermee per aankomende gemeenteraadsverkiezingen te vervallen.

Uitgangspunten
Aan de hand van het in december 2012 gekozen model gebiedsbestuur en diverse aangenomen moties – m.b.t. onder andere participatie en situatie buitengebieden – heeft het stadsbestuur de grote lijnen uitgewerkt en daarmee naar eigen zeggen getracht een zo’n groot mogelijk draagvlak te creëren. Hierbij heeft men gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

  1. Rotterdammer gericht: Burgers zullen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf het voortouw te gaan nemen in initiatieven voor de wijk. Er zal dus meer nadruk komen op het meedoen, in plaats van alleen meedenken over de eigen leefomgeving. Het idee hierachter is dat de stad meer gebruik gaat maken van de kennis en kunde die aanwezig is in de stad.
  2. Samenhangend bestuur: De gebiedscommissies gaan onderdeel uitmaken van het stadsbestuur. Dus geen deelgemeenten-light maar het verzorgen van maatwerk op wijkniveau en het leveren van gespecialiseerde kennis uit de veertien stadskwartieren ter advisering van de Coolsingel.
  3. Lokale doorzettingsmacht: Als we Rotterdammers willen uitdagen te participeren dan moet er ook voldoende middelen en instrumenten zijn om hier invulling aan te geven. In de uitwerking van het bestuursmodel wordt een gekwalificeerd advies en een correctief referendum genoemd als eventuele mogelijkheden hiervoor.
  4. Compact vormgegeven: Zowel de huidige deelgemeentebestuurders als de deelraden verdwijnen en maken plaats voor kleinere gebiedscommissies die zich volgens het stadsbestuur gaan richten “(…) op zaken die er voor de Rotterdammer in de straat, de wijk en het gebied toe doen.”

Combinatie van modellen
Hoewel de gemeenteraad van Rotterdam eind vorig jaar besloot het model gebiedsbestuur uit te gaan werken, zijn veel elementen uit de andere variant wijkparticipatie terug te vinden in het nieuwe model. Vooral de hoge mate en grote rol van burgerparticipatie springt hierbij in het oog. Het is dus eigenlijk een combinatie van beide modellen geworden, dit geheel in overeenstemming met het pleidooi van ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies afgelopen december. Toen pleitte hij er al voor om het alternatieve model niet direct te verwerpen maar goede elementen daaruit mee te nemen, voor een zo’n groot mogelijk draagvlak in zowel de gemeenteraad als daarbuiten in de stad. Een nipte meerderheid zou volgens Sies onvoldoende zijn voor zo’n ingrijpende bestuurlijke verandering.

Rol gebiedsbestuurders
De nieuwe gebiedsbestuurders krijgen primair de taak om samen met bewoners en andere partners in de stad gebiedsplannen op te stellen voor met name de drie beleidsterreinen veiligheid, buitenruimte en wijkwelzijn. Politieke overtuigingen dienen hierbij opzij te worden gezet, de burger is hier aan zet. Het bevorderen van burgerparticipatie en het verbinden van mensen en initiatieven vormen dan ook de belangrijkste werkzaamheden van de gebiedsbestuurders. Na goedkeuring van de gebiedsplannen door de gemeenteraad zijn de gebiedsbestuurders tevens belast met de uitvoering van de plannen.

De invulling van deze gebiedsplannen is overigens niet in cement gegoten waardoor het mogelijk is extra elementen op te nemen die recht doen aan de eigenheid van het specifieke gebied. Op deze wijze wil het stadsbestuur de buitengebieden Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg tegemoetkomen.

Wie worden bestuurder?
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen waar men ditmaal in Rotterdam kan kiezen voor zowel de gemeenteraad als een gebiedsbestuurder in het stadskwartier waar men zelf woonachtig is. Er komen dus officiële verkiezingen voor de gebiedscommissies. Het grote verschil met normale verkiezingen is dat naast politieke partijen ook ieder ander mee mag doen met een eigen lijst. Zo krijgen bijvoorbeeld bewonersorganisaties, kerkelijk werkers en andere actieve bewoners de kans om hun gebied te vertegenwoordigen, net als u!

Wat nu?
In de komende maanden zal de gemeenteraad van Rotterdam meermalen debatteren over bovenstaande uitwerking van het nieuwe bestuurlijke model waarbij het goed mogelijk is dat diverse politieke partijen hadden gehoopt op een minder afgeslankte rol voor de gebiedsbestuurders. We zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de bestuurlijke veranderingen en onze inbreng in het debat hierover.

Meer lezen over het nieuwe bestuurlijke model? Klik hier voor diverse officiële documenten van de gemeente Rotterdam m.b.t. het nieuwe model.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]