ChristenUnie-SGP wil serieuze stappen zetten in de richting van een Rotterdams Monumentenbeleid

Het ontbreekt Rotterdam aan een heldere visie op het behoud van markante historische gebouwen voor de stad, dat vindt ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer. “Onder het credo van ‘voortuitgang’ verdwijnen nog veel te veel historische panden en daarmee de kans op het creëren van unieke hoogwaardige woon- en leefmilieus. Gelukkig zijn er meer raadsleden die werk willen maken van een Rotterdams Monumentenbeleid en ik roep het stadsbestuur dan ook op om spoedig hierover het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad!”, aldus De Boer.

De ChristenUnie-SGP heeft hierover onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur. Eerder riep de ChristenUnie-SGP het stadsbestuur op zich te bezinnen op het historisch besef van Rotterdam en zette de partij zich in – en nog steeds! – voor het behoud van het Zuiderziekenhuis.

 

Schriftelijke vragen van de ChristenUnie-SGP over de gewenste aanvullende informatie met betrekking tot afdoening motie ‘het historisch besef van Rotterdam’.

Geacht college,

De Rotterdamse gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om inzicht te krijgen in het Rotterdamse ‘monumentenbeleid’. Zo is in de vorige raadsperiode gevraagd om een erfgoedlijst om inzicht te krijgen in het aantal monumenten in Rotterdam. Deze lijst is tot op heden nog niet opgesteld.

In november 2013 heeft de gemeenteraad een motie van de ChristenUnie-SGP – waarin het stadsbestuur werd verzocht een notitie op te stellen over het historisch besef van Rotterdam – in ruime meerderheid aangenomen. Het doel van deze motie was het creëren van een beleidsvisie als startpunt voor een brede politieke en publieke discussie over de omgang met monumenten en objecten met een hoge cultuur-historische waarde in Rotterdam. Nu, bijna een jaar na indiening van deze motie is er nog geen beleidsvisie en is het voor de gemeenteraad nog geheel onduidelijk wanneer deze te verwachten valt.

In februari 2014 heeft de gemeenteraad de toezegging (FIB14003) gekregen geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken van het Rotterdamse ‘monumentenbeleid’. Op zowel 6 maart als 25 augustus 2014 is hierover een vertragingsbericht ontvangen. De nieuwe verwachte afdoeningsdatum is 30 oktober 2014, de dag na de begrotingsbehandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

De ChristenUnie-SGP betreurt het zeer dat de afdoening van de motie en de bovenstaande toezeggingen zo lang op zich laten wachten. We zouden graag bij de aankomende begrotingsbehandeling – in zowel de gemeenteraad als de betreffende vakcommissie – serieuze stappen zetten in de richting van een Rotterdams Monumentenbeleid en daar indien nodig voorstellen indienen voor het vrijmaken van middelen hiervoor.

Om toch voor de aankomende begrotingsbehandeling inzicht te krijgen in het huidige beleid hebben wij voor u de volgende schriftelijke vragen:

1.   Hoeveel aanvragen zijn er in het afgelopen jaar binnengekomen voor gemeentelijke monumenten?

2.   Hoeveel van deze aanvragen zijn er ook in behandeling genomen?

3.   Hoeveel monumentaanvragen liggen er momenteel bij de gemeente Rotterdam te wachten om in behandeling te worden genomen?

4.   Wat is de huidige stand van zaken betreffende het Gemeentelijke Monumenten Selectie Project (GMSP)?

5.   Hoeveel eigenaren van monumenten en objecten met een belangrijke cultuur-historische waarde zijn er in het afgelopen jaar door de gemeente Rotterdam aangeschreven in het kader van achterstallig onderhoud?

Door de interne reorganisatie bij Stadsontwikkeling is de afdeling Monumenten opgeheven en ondergebracht bij de afdeling Vergunningen. De indruk van de ChristenUnie-SGP is dat met deze samenvoeging veel expertise verloren is gegaan binnen de gemeentelijke organisatie.

6.   Is onze indruk juist?

7.   Kunt u aangeven welke inspanningen er zijn verricht om de expertise van de voormalige afdeling Monumenten te behouden binnen de dienst Stadsontwikkeling? Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven waarom hiervoor is gekozen?

Rotterdam heeft een eigen Restauratiefonds om eigenaren te helpen in de financiering van onderhoud en renovatie van gemeentelijke monumenten en objecten binnen beeldbepalende stadsgezichten.

8.   Hoeveel aanvragen voor een lening zijn er in het afgelopen jaar binnengekomen bij het Rotterdams Restauratiefonds? En hoeveel van deze aanvragen zijn er toegekend?

9.   Kunt u aangeven hoe de baten en lasten zich tot elkaar verhouden (aangezien het Rotterdams Restauratiefonds een ‘revolving fund’ betreft)?

Uit het voorstel tot vaststelling van het subsidieplafond (brief van 19 maart 2014) blijkt dat er onvoldoende middelen in het fonds zitten om alle aanvragen te honoreren.

10.   Op basis van welke criteria wordt beoordeeld welke aanvragen wel of niet gehonoreerd worden?

Er bestaat bij de ChristenUnie-SGP onduidelijkheid over de aard en de omvang van de middelen die momenteel gemoeid zijn met het ‘monumentenbeleid’.

11.   Kunt u globaal inzicht geven in het totaal aan middelen (baten en lasten, aard en omvang) gemoeid met het Rotterdamse ‘monumentenbeleid’?

De ChristenUnie-SGP wil u vriendelijk verzoeken deze schriftelijke vragen met spoed te behandelen zodat de gevraagde antwoorden betrokken kunnen worden bij de aankomende begrotingsbehandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, dit is op woensdag 29 oktober 2014.

Met vriendelijke groet,

Setkin Sies
ChristenUnie-SGP

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]