9 constructieve voorstellen voor een Mooier-dam

Op 7 en 12 november debatteerde de Rotterdamse gemeenteraad over de begroting 2014, oftewel waar gaan we geld aan uitgeven en waarom? In een bevlogen bijdrage sprak raadslid Setkin Sies tijdens de algemene beschouwingen over zijn visie op de stad: “Ik ben de raad ingegaan om te werken aan een beter, schoner, bewuster, gezelliger, duurzamer en socialer Rotterdam. Hier wil ik mij blijvend voor inzetten.” Om hier invulling aan te geven heeft de ChristenUnie-SGP 9 constructieve voorstellen ingediend.

De ChristenUnie-SGP heeft de volgende voorstellen (moties) ingediend:

Motie
verworpen
1) Hondeneigenaren in Charlois zijn niet alleen verplicht de poep van hun hond op te ruimen, ze zijn sinds kort ook verplicht opruimspullen bij zich te hebben. De ChristenUnie-SGP stelt voor deze eigenaren een forse korting te geven op de hondenbelasting.
Motie
verworpen
2) Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 op kleine schaal een pilot uit te voeren voor fraudebestendig elektronisch stemmen.
Motie
verworpen
3) Bij de gemeentelijke reorganisatie te stoppen met het aanwijzen van werknemers als uitgesteld/voorlopig herplaatsingskandidaat, daar pas toe over gaan als werkzaamheden daadwerkelijk wegvallen door bezuinigingen of vraaguitval.
Motie
aangenomen
4) Ook slachtoffers van mensenhandel die niet terecht kunnen in het uitstapprogramma voor prostituees (het gaat hier om zeer schrijnende gevallen, zoals huisslaven) opvang bieden.
Motie
verworpen
5) De Rotterdamse haven voor te sorteren op een economie waarin de focus minder komt te liggen op fossiele olie en gas en meer op hernieuwbare grondstoffen.
Wethouder gaat hiermee aan de slag, motie ingetrokken 6) Om samen met het bedrijfsleven de mogelijkheden te onderzoeken tot het oprichten van een Rotterdams fonds voor startende ondernemers.
Motie
aangenomen
7) Een oproep aan het stadsbestuur om een notitie op te stellen over het historisch besef van Rotterdam als startpunt voor een politieke en publieke discussie over het wel of niet behouden van historische panden in de stad.
Motie
verworpen
8) Het bestaande transformatieplatform (hier komen vastgoedeigenaren en initiatiefnemers bij elkaar om leegstand terug te dringen) uit te breiden met een loketfunctie voor (kleine/startende) creatieve ondernemers om zodoende meer creatief en flexibel gebruik van vastgoed te maken.
Motie
aangenomen
9) Samen met het Rijk en de Rotterdamse scholen de mogelijkheden tot het opstellen van een Rotterdamse onderwijs CAO te onderzoeken met als doel het werven van de allerbeste leraren.
Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]