“Van Rotter-dam naar een Mooier-dam”

ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies sprak vandaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Rotterdamse gemeenteraad positieve woorden over de inzet van collega’s en organisaties in de stad die samen keihard werken aan een mooiere stad. Sies sloot af met een bevlogen visie op de stad: “Ik ben de raad ingegaan om te werken aan een beter, schoner, bewuster, gezelliger, duurzamer en socialer Rotterdam. Hier wil ik mij blijvend voor inzetten.”

Lees hieronder de bevlogen bijdrage van raadslid Setkin Sies:

Geachte voorzitter,

Wij zullen deze algemene beschouwingen terugkijken naar de afgelopen periode en een stip op de horizon zetten voor de toekomst.

Dit college regeert in lastige en moeilijke tijden en heeft lastige en moeilijke keuzes moeten maken. Keuzes die wij als oppositie ook hadden moeten maken. Mogelijk niet dezelfde keuzes, maar daarover meer later in mijn betoog.

Ik heb zitting willen nemen in deze gemeenteraad om te werken aan een mooier, beter, schoner, groener, bewuster en eerlijker Rotterdam. Wij zijn ons er heel bewust van dat wij dat niet alleen kunnen. Niet alleen omdat wij maar één zetel hebben, maar vooral omdat we deze stad met elkaar maken. Daarom delen wij graag complimenten uit aan diegenen die werken aan het Rotterdam dat wij voor ogen hebben.

Voorzitter (red.: burgemeester), laat ik met u beginnen: Wij danken u voor uw bijdrage aan een veiliger stad en uw enorme inzet voor de economische ontwikkeling van deze stad. Uw inzet gaat gepaard met een zeer benaderbare bestuursstijl.

Wethouder Karakus zijn wij dankbaar voor zijn inzet voor de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. Of het nu gaat om scholing of de fysieke ontwikkeling, u maakt zich hard voor deze mensen en dit stadsdeel. Onze complimenten daarvoor.

Wethouder Florijn willen wij complimenteren met het feit dat hij zich zo snel Rotterdam eigen heeft gemaakt. En voor het feit dat hij zich enorm inzet voor het sociale vangnet en de activering van mensen om deze stad samen vorm te geven.

Wethouder Moti heeft de moeilijke klus gekregen om in deze moeilijke tijd de balans van de gemeente Rotterdam te bewaken. Hij heeft een goede start gemaakt en wij waarderen zijn openheid.

Wethouder De Jonge is, als hoeder van onze kinderen en jeugd, stevig bezig om ruimte en veiligheid te creëren om de talenten en mogelijkheden van kinderen te laten ontwikkelen. U kunt zich voorstellen dat wij enthousiast zijn over deze doelstelling.

Wethouder Baljeu willen wij bedanken voor haar inzet voor het openbaar vervoer en de ruimte voor de fietsers in de stad. Natuurlijk kan het altijd meer en beter, maar u bent goed bezig.

Wethouder Laan zien wij als voorvechtster van de breedtesport en een rationalisering van de cultuursector. Punten waar volgens ons niet genoeg op ingezet kan worden en waar de wethouder zich echt hard voor maakt, onze dank daarvoor.

Wethouder Louwes gelooft enorm in het altruïsme overschot en ziet mogelijkheden door mensen aan elkaar te verbinden om deze stad sterker te maken. Dat vinden we een loffelijk streven dat wij van harte toejuichen.

Wethouder Van Huffelen is het Rotterdamse boegbeeld van verduurzaming, rentmeesterschap over de schepping en in onze ogen stuurt ze aan op de juiste koers.

En dan onze collega’s in de gemeenteraad.

Onze collega’s van de SP zien we als belangenbehartigers van de Rotterdammers en de economisch minder bedeelden in deze stad. Een focus die wij zeer waarderen.

GroenLinks vraagt structureel aandacht voor het groene denken en leven in Rotterdam. Meer groen en minder grijs, ruimte voor vergroening in de buitenruimte en het menselijk handelen. Als ChristenUnie-SGP delen we deze passie en danken onze collega’s voor hun inzet.

We loven de inzet van de PvdA voor de stageplaatsen en banen in deze stad. In tijden van crisis is het van enorm belang dat er gewerkt blijft worden aan werk.

We zien met groot genoegen de inzet van de fractie van D66, voor het terugleggen van het vertrouwen in en bij de burgers van deze stad. Wij hebben groot vertrouwen in uw inzet op dit punt.

De VVD waarderen wij om haar hameren op het aambeeld van de lagere lasten en een efficiënte overheid. Wat met minder kan, moet ook met minder gebeuren. Alleen met complimenten moet je niet zuinig zijn, dus bij deze: goed gedaan collega’s.

De fractie van Leefbaar Rotterdam hebben we leren waarderen om haar onvermoeide aandacht voor handhaving en veiligheid.

In de collega’s van het CDA herkennen we de zorgen voor het gezin en de studenten. Hun inzet en inbreng ten behoeve van verenigingen en het vrijwilligerswerk zijn hartverwarmend.

Uiteindelijk wordt de stad niet alleen gemaakt in deze raadzaal, maar juist vooral op straat en in de huizen en de bedrijven van de Rotterdammers. Graag noemen we enkele initiatieven die we waarderen en die in de praktijk realiseren waar wij als ChristenUnie-SGP ons hard voor willen maken.

Zoals het vermogensfonds De Verre Bergen die werken aan sociaal ondernemerschap en vele miljoenen in de stad investeren. Made in Feijenoord, een groep ondernemers in Feijenoord die zich hard maken voor vakmanschap. Het leger des Heils dat een menswaardig bestaan biedt aan de gemarginaliseerden in onze samenleving. De Pauluskerk die opkomt voor de rechten van asielzoekers. De 155.000 vrijwilligers in Rotterdam. De docenten van onze kinderen die de moeilijke en soms ondankbare taak hebben om hen voor te bereiden op de toekomst. De ambtenaren van de gemeente Rotterdam die keihard werken in moeilijke tijden en onder onzekere omstandigheden. Al die ondernemers die dagelijks financieel risico nemen om deze stad op een hoger plan te krijgen en al die mensen die dagelijks waken over onze veiligheid, zoals de politie en de brandweer.

Ik zou graag nog meer namen en organisaties noemen, maar door mijn beperkte spreektijd beperk ik mijzelf tot dit rijtje.

We zouden nu na al deze complimenten natuurlijk heel makkelijk iets kunnen zeggen over wat er nog niet goed gaat en waar we moeite mee hebben, want het lek is natuurlijk nog niet boven. Om een paar dingen te noemen: de structurele uitgaven zijn ook dit jaar nog steeds meer dan de structurele inkomsten, de algemene reserve wordt kunstmatig opgehoogd door onttrekkingen elders, de werkeloosheid blijft stijgen, het onderhoud van de wegen en gebouwen blijft achter, de anonimiteit in de stad stijgt en de onderwijscijfers stagneren. Natuurlijk kunnen we afdingen op wat deze coalitie heeft bereikt, maar over het algemeen mag men tevreden zijn.

We kiezen ervoor om het hierbij te laten en deze algemene beschouwingen vooral te gebruiken om vooruit te kijken. Om te kijken naar het Rotterdam zoals wij dat voor ons zien. Een beter, schoner, bewuster, gezelliger, duurzamer, en socialer Rotterdam. Wij werken niet aan een Rotter-dam, maar aan een Mooier-dam.

In dat streven naar een Mooier-dam realiseren wij ons dat de verhoudingen wijzigen en er meerdere spelers in deze stad zijn die deze stad maken. In de reflectie op ons handelen als stadsbestuur vroegen we ons of we wel communiceren wat nu echt belangrijk is. Want nieuwe grote bedrijven halen we met alle egards en een rode loper binnen, vooruitlopend op wat zij voor onze stad gaan doen, terwijl vrijwilligers pas na 10 jaar erkenning kunnen krijgen voor wat zij voor de stad gedaan hebben. Dit natuurlijk los van de algehele erkenning die er is voor vrijwilligers.

In veel persberichten vanuit het college worden vooral de successen van de wethouders geëtaleerd en zelden de mooie parels in onze stad. Wij zouden het beter vinden als de politiek zich bescheidener op zou stellen en podium zou geven en bieden aan anderen die ook aan onze stad bouwen.

Graag sluit ik mijn bijdrage af met onze visie op onze stad.

Een Veiliger-dam bereik je niet door meer toezicht, maar door minder anonimiteit in de stad.

Een Bewuster-dam bereik je niet alleen door verantwoordelijkheden te verleggen, maar door intrinsieke motivatie aan te spreken.

Een Schoner-dam bereik je niet door meer regels, maar door meer verantwoordelijkheid van de vervuiler te vragen.

Een Cultureler-dam bereik je niet door meer geld, maar door verbreding van het aanbod en aandacht voor diversiteit.

Een Sportiever-dam bereik je niet door één stadion, maar door meerdere voetbalkooien en het jeugdsportfonds.

Een Rijker-dam gaat niet over meer hebben en krijgen, maar over kunnen delen;

Een Duurzamer-dam legt de nadruk niet op ‘duur’, maar op ‘zamer’, spaarzamer, zorgzamer, duurzamer.

Een Groener-dam boomt niet over natuur, maar zijn bomen onze natuur;

In een Democratischer-dam vertelt de overheid niet wat de burger moet doen, maar vertelt de burger wat de overheid doet.

Een Nieuwer-dam bereik je niet door andere steden te kopiëren, maar door de kracht van Rotterdam uit te bouwen.

In ons Wijzer-dam lezen we elkaar niet de les, maar leren we van elkaar.

In ons Economischer-dam zijn we niet elkaars concurrent, maar bouwen we aan elkaars stad.

In ons Sterker-dam gaat het niet om de kracht van het individu, maar om de kracht van de samenleving.

In het Groter-dam gaat het niet om groter en hoger, maar om duurzamer en stabieler.

Een Hoopvoller-dam bereik je niet door iets weg te laten, maar door alles naast elkaar te zetten. Een regenboog is een verzameling kleuren en geen mix van kleuren. Een Hoopvoller-dam toont haar kracht in haar schakering van kleuren.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]